ÖZEL LABORATUVARLAR OLARAK SGK’DAN BEKLENTİ VE TALEPLERİMİZ

Türkiye’deki özel tıbbi laboratuvar sektörünü temsil eden kuruluş olan Tıp Laboratuvarları Derneği (TIPLAB) olarak, SGK’dan birtakım beklentilerimiz ve taleplerimiz bulunmaktadır.

Bunları özet olarak belirtirsek:

 1. Tıbbi Laboratuvar Sektörünün Önemi Yeterince Kavranmamıştır ve Değer Verilmemektedir

Maalesef, sağlığı yöneten kademelerde ve aynı zamanda SGK yönetimlerinde de, tıbbi laboratuvar sektörünün önemi yeterince anlaşılmamıştır. Anlaşılmadığı için de, yeterince değer verilmemektedir.

Halbuki, sağlık içinde laboratuvar giderlerinin payı Türkiye’de %2-3’ten az olmasına rağmen, hastalık tanılarının %80’den fazlası laboratuvar testleriyle konulmaktadır. Bu kadar yaygın ve önemli bir sektör, hor görüldüğü ve değer verilmediği için yerlerde sürünmektedir.

 1. SGK’da Bir “Laboratuvar Dairesi” Kurulmalıdır

Bu kadar önemli bir alan ile ilgilenen, SGK bünyesinde herhangi bir birim bulunmamaktadır. Bunun da nedeni, alanın öneminin anlaşılmamasıdır. Derdimizi ve sorunlarımızı anlatacak bir muhatap bulamadığımız için, sorunlarımız da çözülmemektedir.

Beklentimiz ve talebimiz, SGK bünyesinde sürekli ve kalıcı bir “Tıbbi Laboratuvar Daire Başkanlığı”nın kurulmasıdır.

 1. Özel Laboratuvarların Tasfiyesi Durdurulmalıdır

Daha önceleri, SGK tarafından özel laboratuvarlarla da sözleşme yapılmaktaydı ve özel laboratuvarlar da SGK’nın sözleşmeli kuruluşları içinde bulunmaktaydı. 2008 yılından itibaren, özel laboratuvarlar anlaşılmaz ve haksız nedenlerle SGK’nın sözleşmeli kuruluş kapsamından çıkarılmış bulunmaktadırlar.

Bu durum, özel laboratuvarların fiilen tasfiyesi ve sistemden dışlanması anlamına gelmektedir. Nitekim, bu süreçte sayısı 2000’i aşan özel laboratuvar sayısı, tüm Türkiye’de bugün için 110 civarına gerilemiş durumdadır.

Bu kararın, halka ve sigortalılara hiçbir yararının olmadığını biliyoruz. Aksine, doğrudan laboratuvar hizmetine erişimde güçlük yaratmaktadır.

Bu nedenle de, özel laboratuvarlarla da SGK sözleşmesi yapmak durumundadır.

4. Özel laboratuvarlar, Türkiye İçin Gerekli ve Stratejik Bir Sektördür

Nasıl savunma sektörü, bilişim sektörü, enerji sektörü Türkiye için stratejik sektör ise, halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren sağlık ve bunun içinde önemli yer tutan özel laboratuvarlar da Türkiye için stratejik bir sektördür.

Ancak gelişmeler hiç de iyi değildir.

SGK’nın doğrudan sözleşme yapmayarak sistem dışına itmiş olduğu özel laboratuvarlar, hiçbir desteğe sahip olmadıkları için dayanamamış ve tasfiye olmuş durumdadırlar. Son kalan ve bilinen birkaç örnek olan Düzen, Gelişim ve Biruni Laboratuvarları da, sahiplerinin vatansever düşünceleri, laboratuvar bilimine olan sevdaları ve idealleri ile direnmektedirler. Ancak artık bu laboratuvarların da direnecek güçleri kalmamıştır.

 1. Türkiye’nin Çıkarlarını ve Stratejik Bir Sektörünü Korumak İçin de SGK Özel Laboratuvarlarla Sözleşme Yapmalıdır

Özel laboratuvarlar destek alamamaktan ve sistem dışına itilmekten boğulmuş durumdadırlar. Nefes alamamaktadırlar. Onlara bir can suyu gerekmektedir.

Bu can suyu, SGK ile sözleşme yapmak olabilir.

Bu durumun, SGK yönünden bir lütuf veya bir hediye olduğunu düşünmüyoruz.

Aksine, bu ülkenin bir değeri ve kuruluşları olarak, özel laboratuvarlar yönünden bir hak olduğunu düşünüyoruz. SGK yönünden de, bir yanlış uygulamanın düzeltilmesi ve aynı zamanda da ülkenin kendi değerli kuruluşlarını koruma yönünden vatansever bir görev olduğunu düşünüyoruz.

 1. Haksız Rekabete de İzin Verilmemelidir

Biz, özel laboratuvarlar olarak A’dan Z’ye tüm giderlerimizi kendimiz karşılamaktayız.

Yatırımlarımızı yapıyoruz, cihaz ve kit giderlerini ödüyoruz, tüm eleman giderlerini karşılıyoruz, kira ödüyoruz, SGK primi ve vergileri ödüyoruz. 80 kalem civarında farklı gider ödüyoruz.

Bazı kamu kurumlarındaki laboratuvarlar devletin binalarını kullanıyorlar, kira ödemiyorlar, personel ücretlerini genel bütçeden alıyorlar, bazı vergi muafiyetlerine sahipler, bazı cihaz yatırımlarını genel bütçeden yaptırıyorlar. Sonuçta tüm giderlerinin %50’den fazlasını genel bütçeden almaktalar.

Ondan sonra gelerek, bizimle birlikte başka bir kamu kurumunun dış laboratuvar test alımlarına talip olmaktalar.

Bu durum, açıkça haksız rekabetten başka bir durum değildir. Aynı zamanda, ülkeye hizmetin iki katına mal ediliş biçimidir. Böyle bir laboratuvar, böyle bir işi yapmak için bir bedeli SGK’dan, bir bedeli de genel bütçeden alacak demektir ve hizmetin maliyeti 2 katına çıkacaktır. Halbuki bir özel laboratuvar, tüm giderleri kendisi karşılamaktadır ve hizmet bedeli olarak aldığı miktar, sadece SGK’nın belirlediği bedeldir.

Bu nedenle, bu tür haksız rekabet uygulamalarına izin verilmemelidir.

7.SGK-SUT Fiyatları Güncellenmelidir

2006 yılından beri SGK-SUT’ta yer alan laboratuvar testleri güncellenmemiştir. Bu listenin 12 yıldır hiç güncellenmemesi, izah edilebilecek bir durum değildir. Liste mutlaka güncellenmelidir.

 1. Önce Liste İçindeki Dengesizlikler Giderilmelidir

Liste içinde ciddi dengesizlikler bulunmaktadır. Bundan 12-15 yıl önce sıfır ya da düşük maliyetlerle yapılan testler, artık otomatik cihazlarla ve belirli maliyetlerle yapılmaktadır ve mevcut SUT fiyatlarıyla artık bu tür hizmetleri sürdürmek olanaksız hale gelmiş bulunmaktadır.

Bu tür testler, daha çok spesifik testler kategorisindedir.

Önce bu tür iç dengesizlikler giderilmelidir.

 1. Daha Sonra Bir Artış Oranı İle Düzeltme Yapılmalıdır

Listenin iç dengesizlikleri giderildikten sonra, listenin tümü üzerinden bir artış oranı ile düzeltme yapılmalıdır.

 1. Her Yıl Düzenli Bir Güncelleme Yapılmalıdır

Her yıl da eskiden olduğu gibi TEFE-TÜFE oranında bir güncelleme yapılmalıdır.

 1. Hiç Bir şey Yapılamıyorsa, Sağlık Bakanlığı Tarafından 30.10.2017 Tarihinde Yayınlanan Liste Fiyatları Esas Alınarak Düzeltme Yapılmalıdır

Eğer hiçbirşey yapılmazsa da, Sağlık Bakanlığı tarafından kendi kuruluşlarında 30.10.2017 tarihinden itibaren geçerli olarak uygulanan “Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi” isimli liste ve fiyatlar, SGK-SUT fiyatları olarak geçerli hale getirilmelidir.

 

EKLER:

SGK-SUT Listesindeki Laboratuvar Testlerinin Fiyatlandırılması ve Güncellenmesiyle İlgili   Önerilerimiz

Tanım Düzeltmesi Gerektiren Laboratuvar Testleri

 

 

SGK-SUT LİSTESİNDEKİ LABORATUVAR TESTLERİNİN FİYATLANDIRILMASI VE GÜNCELLENMESİYLE İLGİLİ ÖNERİLERİMİZ

 1. ÖZELLİKLE SPESİFİK TESTLER SÜRDÜRÜLEMEZ HALE GELMİŞ DURUMDADIR

SGK- SUT listesindeki rutin bazı testler yüksek volüm çalışan hastanelerde SGK-SUT fiyatları ile yapılabilir olsa da, özellikle bir kısım spesifik testler artık maliyet olarak sürdürülemez hale gelmiş bulunmaktadır.

Çünkü:

 1. Dövizdeki Artış Göz Önüne Alınmak Durumundadır

SGK-SUT listesinde, 2006 yılından beri bir güncelleme yapılmamıştır.

Bu testler, tamamiyle dışarıdan USD veya Euro ile ithal edilmektedir.

1 ABD Doları 2006 Mart ayında 1.30 TL iken, şu anda 3.98 TL’dir. Artış %306’dır.

1 Euro 2006 Mart ayında 1.62 TL iken, şu anda 4.92 TL’dir. Artış %304’tür.

Maliyetlerde 3 kattan fazla artış var iken, hizmetin aynı bedelle sürdürülmesi akıl ve vicdan ile kabil değildir. Düzenleme kaçınılmazdır.

 

 1. Olmazsa Olmaz Düzenleme Gerektiren Test Listesi, Testlerin Yalnızca %18.8’idir

SUT laboratuvar testleri listesinde toplamda 853 test bulunmaktadır. Zorunlu fiyat düzenlemesi istenilen testler ise, yalnızca 161 testten ibarettir. Bunlar da, tüm testlerin yalnızca %18.8’ini oluşturmaktadır. Yani küçük bir kısmıdır.

3.Az Kullanılan, Frekansı Düşük Spesifik Testler

Belirtilen testler, rutinde sık kullanılan testler değildir. Genelde az kullanılan, frekansı düşük testlerdir. Ancak, bazı hastalıkların tanısında mutlaka gerekli olan testlerdir.

 1. Bu Testler Önemli Bir Gider Oluşturmazlar

Belirtilen testler, önemli bir gider oluşturmamaktadırlar. 853 laboratuvar testinden yalnızca %18.8’ini oluşturmalarına rağmen, seyrek kullanıldıkları için, toplam giderin muhtemelen %5’ini bile oluşturmazlar. Çünkü şeker, üre, kolesterol, hemogram gibi, her hastadan ve hergün binlerce istenilen testler kategorisinde değildirler. Seyrek hastalıklar için, gerekmedikçe istenilmeyen testler durumundadırlar.

 1. Bu Testler Daha Çok Üniversite Hastanelerini İlgilendirirler

Bu testlerin çoğu, devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde yapılmamaktadırlar. Çoğunlukla üniversite hastanelerinde yapılmaktadırlar. Çünkü, genellikle üniversite hastanelerine gönderilen, tanısı konulamayan zor ve kompleks hastalıkların tanısında kullanılmaktadırlar.

Üniversite hastanelerinin durumu herkes tarafından bilinmektedir. Çoğu iflas noktasına gelmiştir. Bunun nedenlerinden birisi de, SGK’nın üniversite hastanelerine yeterince destek vermemesidir. Yine nedenlerden birisi de, üniversite hastanelerinin yapmakta olduğu, belirtilen laboratuvar testleri gibi spesifik işlemlere, SGK’nın 10 yıldanberi hiçbir artış yapmamasıdır. Böyle olunca da, üniversite hastaneleri giderek iflas durumuna sürüklenmişlerdir.

 1. Ancak Durum Artık Sürdürülebilir Halde Değildir

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, laboratuvar testleri %99 oranda dışarıdan döviz ile ithal edilen testlerdir. Dövizdeki 12 yıl içindeki yaklaşık 3 kat artışa rağmen, laboratuvar testlerinin birim fiyatlarında artış yapılmamıştır. Genelde laboratuvar testlerinin neredeyse tamamının maliyetleri, SUT bedellerinin üzerine yükselmiştir. Ancak, belirtilen spesifik testlerde maliyetler çok daha yükselmiştir. Bu nedenle, bu testlerde düzenleme ACİLİYET kazanmıştır.

Özellikle üniversite hastaneleri, bu testleri yaptıkça zarar etmektedirler. Zaten bozuk olan finansal durumları, daha da bozulmaktadır.

 1. Liste Kıyaslamalı Olarak Verilmektedir

Belirtilen laboratuvar testlerinin 1. sütununda, halen mevcuttaki SGK-SUT işlem puanı, 2. sütununda mevcut SUT fiyatı, 3. sütununda önerilen işlem puanı, 4. sütununda önerilen işlem fiyatı bulunmaktadır. 5. sütunda ise, bir kıyaslama oluşturması yönünden 2018 yılı için belirlenen TTB Hekim Uygulamaları Veritabanı ( TTB-HUV) test fiyatları verilmektedir. Böylelikle, önerilen fiyatlarla, TTB-HUV fiyatlarının kıyaslamasının yapılabilmesine ve durumun objektif şekilde görülebilmesine olanak sağlanmıştır.

 1. İhmal Edilen ve Horlanan Laboratuvar Testlerine de Değer Verilmelidir

Laboratuvar testleri ve laboratuvar alanına, SGK’da hak ettiği değer verilmemektedir. Hastalık tanılarının %80’den fazlasının konulmasını sağlayan laboratuvar testlerinin değeri, maalesef SGK’da yeterince anlaşılamamıştır. SGK’da şu anda bir laboratuvar birimi bile bulunmamaktadır. Böyle olunca da, sorunları görüşebileceğimiz sorumlu bir yetkili de bulunmamaktadır. Bu nedenle, en azından ACİL düzenleme gerektiren yukarıdaki test listesinin ele alınarak, bir an önce düzenlenmesi yerinde olacaktır.

TANIM DÜZELTMESİ GEREKTİREN LABORATUVAR TESTLERİ 

Bazı testlerin açıklama niteliğindeki tanımları düzeltilmelidir.

Bu durumdaki başlıca laboratuvar testleri şunlardır:

 1. 450 Glikozile hemoglobin (HbA1c) (HPLC ile)tanımı,

Glikozile hemoglobin (HbA1c) (HPLC veya kapiller elektroforez ile) şeklinde değiştirilmelidir.

İşlem puanı da 28.67 puan ve fiyatı da 17.00 TL olarak düzeltilmelidir.

GEREKÇE: IFCC’nin referans olarak kabul ettiği iki yöntemden birisi HPLC, diğeri de kapiller elektroforezdir. Yalnızca HPLC olarak yazılması hatalıdır. HPLC yanında, kapiller elektroforez de birlikte yer almalıdır.

 • 690 “Hemoglobin elektroforezi HPLC ile” tanımı yer alan test,
 • Hemoglobin elektroforezi (HPLC veya kapiller elektroforez ile) olarak düzeltilmelidir.

GEREKÇE: IFCC’nin hemoglobin elektroforezi ve varyant ayrımı için referans yöntem olarak kabul ettiği yöntemlerden birisi HPLC, diğeri de kapiller elektroforezdir. Yalnızca HPLC olarak yazılması hatalı ve eksiktir. Tanımda HPLC ile birlikte kapiller elektroforez de yer almalıdır.

 • 820 kodu ile yer alan “İmmunfiksasyon elektroforezi” tanımı ile yer alan test ile,

900.710 kodu ile yer alan “İmmun elektroforez” tanımları birleştirilmeli, SUT işlem puanı olarak 171.00 ve fiyat olarak da 102.00 TL olarak düzeltilmelidir.

 

 

 

Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir